Centrale vraag van het onderzoeksproject:

Hoe kunnen sociale ondernemingen groeien in impact? 

Door 20 sociale ondernemingen 2 jaar lang systematisch onder de loep te nemen en gerichte interventies te ontwerpen én uit te voeren, ondersteunen we sociale ondernemingen om te groeien in impact. Door de resultaten van de individuele ondernemingen te analyseren, krijgen we zicht op patronen van succesfactoren van de sociale ondernemingen, de belemmerende factoren in de groei in impact en op interventiemethoden die bijdragen aan groei in impact

  Het onderzoek bestaat uit 4 fasen

Fase 1: Wat maakt business modellen en maatschappelijke impact van sociale ondernemingen succesvol?
Alle ondernemingen die meedoen aan het project hebben een bewezen economisch rendabel business-to-business verdienmodel, die tot doel hebben arbeidsparticipatie te stimuleren. Bij de start brengen we deze business modellen en maatschappelijke impact in kaart en vergelijken ze met elkaar. Deze inzichten geven antwoord op de vraag wat deze bedrijven succesvol maakt.

Fase 2: Wat zijn belemmerende factoren voor groei in maatschappelijke impact en welke kunnen als katalysator functioneren?
Voor ieder bedrijf wordt middels self-assessment en interviews vastgesteld voor welke van de organisatorische capaciteiten en processen interventies nodig zijn om groei in impact te realiseren. Vervolgens wordt het ecosysteem van iedere sociale onderneming in kaart gebracht met o.a. interviews en focusgroepen met de belangrijkste partners.

Fase 3: Ontwikkeling en implementatie van interventiemethoden voor groei in impact
Afhankelijk van de uitkomsten uit fase 1 en 2 wordt per bedrijf een passende interventie strategie ontwikkeld waarmee de meeste impact bereikt kan worden. Het zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden met reguliere ondernemingen kan bijvoorbeeld een manier zijn om belemmeringen in groei op te heffen en tegelijkertijd kan op deze wijze een verandering in het ecosysteem plaatsvinden die meehelpt arbeidsparticipatie te vergroten.

Fase 4: monitoring van de resultaten ‘Groei in Impact’
Na de ontwikkeling van een meetinstrument zullen de resultaten van de interventies bij alle deelnemende sociale ondernemingen gemonitord worden. Dit zal leiden tot eindconclusies van het project die antwoord geven op de centrale vraag van het onderzoeksproject.